RC IRC Celje

Bančni sistemi

Bančni informacijski sistem

 

Namen in predstavitev

Bančni informacijski sistem sestavljajo:

  • podsistem kreditnih in garancijskih poslov
  • podsistem depozitnih poslov
  • centralna evidenca zavarovanj
  • vodenje Visa in MasterCard poslovnih kartic
  • faktoring poslovanje
 
 

Lastnosti aplikacije

Opis
Podsistem kreditnih in garancijskih poslov

Podsistem je namenjen vodenju in spremljanju domačih in deviznih aktivnih kreditnih poslov pravnih oseb, poslov z valutno klavzulo, prejetih pasivnih deviznih poslov ter garancijskih poslov v domačem in mednarodnem poslovanju.

 
Podsistem depozitnih poslov

Podsistem pasivnih depozitnih poslov, emisij in blagajniških zapisov omogoča vodenje sredstev v domači in tuji valuti. Podpira poslovanje deviznih depozitov z obračunom tečajnih razlik, vodenje medbančnih depozitov, depozitov na odpoklic in nočnih depozitov z neposredno komunikacijo s plačilnim prometom.

 
Centralna evidenca zavarovanj

Podsistem centralne evidence zavarovanj je namenjen vodenju zavarovanj bančnih terjatev do pravnih in fizičnih oseb. Spremlja in vodi celovito izvenbilančno evidenco stanj, skrbi za nivo izkoriščenosti posameznih vrst zavarovanj ter zagotavlja kontrolo pri odobritvi novih poslov in poročanju Banki Slovenije glede na primernost zavarovanja terjatev po kreditojemalcih.

 
Faktoring poslovanje

Aplikacija Faktoring je samostojna aplikacija in podpira sklenitev in vodenja faktoring poslov, aneksov, zavarovanj, provizij, komercialne pogodbe, vnos in evidenco prejetih faktur danih v odkup ali upravljanje, predfinanciranje in plačilo faktur, izračun oslabitev in izterjavo poslov.

Aplikacija je prav tako prirejena za tuje trge in omogoča vnos in vodenje poslov v tuji valuti in poslov z valutno klavzulo. Prav tako omogoča sklenitev in vodenje posojilne, kreditne in depozitne pogodbe.

 
Več informacij

Bi radi podrobneje spoznali aplikacijo v živo?

Za podrobno predstavitev delovanja aplikacije v živo in dodatne informacije nas kontaktirajte na telefonsko številko +386 (0)3 42-74-200 ali nam pošljite elektronsko sporočilo.