RC IRC Celje

Bančništvo

Bančništvo

Vsebina in arhitektura bančnega informacijskega sistema

Bančni informacijski sistem sestavljajo:

  • podsistem kreditnih in garancijskih poslov
  • podsistem depozitnih poslov
  • centralna evidenca zavarovanj
  • podsistem vodenje Visa in MasterCard poslovnih kartic
  • faktoring poslovanje
 

 

Podsistem kreditnih in garancijskih poslov

Podsistem kreditov in garancij predstavlja celovito vodenje in spremljanje domačih in deviznih aktivnih kreditnih poslov pravnih oseb ter garancijskih poslov v domačem in mednarodnem poslovanju.

 

Podsistem depozitnih poslov

Podsistem depozitnih poslov omogoča vodenje sredstev v domači in tuji valuti. Podpira poslovanje deviznih depozitov z obračunom tečajnih razlik, vodenje medbančnih depozitov, depozitov na odpoklic in nočnih depozitov z neposredno komunikacijo s plačilnim prometom.

 

Centralna evidenca zavarovanj

Podsistem centralne evidence zavarovanj je namenjen vodenju zavarovanj bančnih terjatev do pravnih in fizičnih oseb. Spremlja in vodi celovito izvenbilančno evidenco stanj ter zagotavlja kontrolo pri odobritvi novih poslov in poročanju Banki Slovenije.

 

Podsistem vodenje Visa in MasterCard poslovnih kartic

Modul vodenja poslovnih kartic Visa in MasterCard omogoča vodenje in pregled prometa po karticah.

 

Faktoring poslovanje

Aplikacija Faktoring je samostojna aplikacija in podpira sklenitev in vodenje faktoring poslov. Zaradi svoje samostojnosti je primerna za vse družbe, ki se ukvarjajo z odkupom faktur ali prevzemom faktur v upravljanje. Nudi celovit pregled nad posli kot tudi vodenje internih kreditov in depozitov, vodenje izterjave ter pripravo za glavno knjigo.