RC IRC Celje

Industrija in proizvodna podjetja

Industrija in proizvodna podjetja

Vsebina in arhitektura poslovnega informacijskega sistema za proizvodna podjetja

Poslovni informacijski sistem za proizvodna podjetja sestavljajo:

  • podsistem za poslovno obveščanje,
  • finančno-računovodski podsistem,
  • komercialni podsistem,
  • proizvodni podsistem,
  • kadrovski podsistem in
  • podsistem podpore vzdrževanju in servisu.
 

 

Podsistem za poslovno obveščanje

Poslovno obveščanje prispeva k učinkovitosti poslovanja podjetja, saj omogoča sprotno analizo doseženih rezultatov in spremljanje ključnih kazalnikov.

S sistemom poslovnega obveščanja želimo podjetju podati možnost posredno večjega vpliva na razvoj prihodnjih dogodkov, možnost hitrega odločanja na podlagi spremljave ključnih poslovnih parametrov ter realiziranih rezultatov in prikazati enovito sliko o preteklem, sedanjem in prihodnjem delovanju v konkurenčno zahtevnem okolju.

 

Finančno-računovodski podsistem

Finančno-računovodski podsistem predstavlja sodobno računalniško podporo računovodskemu informacijskemu sistemu in podporo finančni funkciji, kot eni od temeljnih poslovnih funkcij v izvajalnem podsistemu podjetja.

Cilj računalniško podprtega finančno-računovodskega podsistema je vnos podatkov na enem mestu in razpoložljivost podatkov za vse nadaljnje namene. S tem omogočamo izpolnjevanje enega temeljnih računovodskih načel, načela gospodarnosti v računovodstvu.

 

Komercialni podsistem

Nabavno poslovanje vključuje procese evidentiranja in spremljanja povpraševanja, nabavnih pogodb, eksternih in internih naročil nabave ter oblikovanja dokumentov gibanja blaga po skladiščih in spremljanja zalog.

Poleg tega je modul nabavnega poslovanja tesno povezan z rezervacijskim sistemom proizvodnega podsistema. Prodajno poslovanje predstavljajo procesi vodenja naročil prodaje, spremljanja komercialnih pogodb, oblikovanja predračunov oz. ponudb in oblikovanja dokumentov fakturiranja.

Poleg omenjenih osnovnih procesov prodaje imamo na voljo še modul za interno fakturiranje, modul za delo s špediterji in modul za hišno carinjenje.

 

Proizvodni podsistem

Proizvodni podsistem je del poslovnega informacijskega sistema. Osnovni značilnosti sistema sta vsebinska celovitost obravnavanja proizvodnih funkcij in povezava z drugimi področji poslovanja družbe v celoti.

V sistemu proizvodnje so vgrajene osnovne funkcije standardizacije, razvoja, tehnološke priprave proizvodnje, naročanja, planiranja, rezervacij, operativne priprave proizvodnje, spremljanja izvedbenih faz proizvodnje, proizvodne logistike ter zaključevanja proizvodnje s kalkulacijami, obračunom in analizami.

 

Kadrovski podsistem

Funkcija upravljanja s kadri je ena od pomembnih poslovnih funkcij v okviru izvajalnega podsistema poslovnega sistema. Funkciji upravljanja s kadri oz. ti. kadrovski funkciji se je v preteklosti pripisovalo le administrativen namen, sedaj pa ji je že marsikje dodeljena strateška in vidnejša vloga pri oblikovanju podobe poslovnega sistema.

Računalniška podpora kadrovskemu podsistemu je namenjena bolj kakovostnemu vodenju in upravljanju kadrovskih evidenc ter kadrovskih procesov in upravljanju s človeškimi viri v podjetju. Povezan je z računalniško podprtim finančno-računovodskim podsistemom, zlasti s funkcionalnim področjem plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja.

 

Podsistem podpore vzdrževanju in servisu

Del informacijskega sistema za proizvodna podjetja predstavlja tudi informacijski sistem za podporo vzdrževanju in servisu. Osnovo sistema predstavljajo priprava in spremljanje naročil in delovnih nalogov za storitve.

Z naročili interni in eksterni naročniki oblikujejo zahteve za opredelitev storitev na predmetu vzdrževanja oz. servisiranja. V sklopu enega naročila lahko določimo več postavk naročila, ki so osnova za pripravo in razpis delovnih nalogov za storitve.