RC IRC Celje

Javni zavodi in podjetja

Javni zavodi in podjetja

Vsebina in arhitektura poslovnega informacijskega sistema za javne zavode in podjetja

 

Poslovni informacijski sistem za javne zavode in podjetja sestavljajo:

  • podsistem za poslovno obveščanje,
  • finančno-računovodski podsistem,
  • komercialni podsistem,
  • kadrovski podsistem.

Poslovni informacijski sistem nudi podporo naslednjim področjem:

  • Visoko šolstvo
  • Televizija
  • Telekomunikacije
  • Banke
 

 

Podsistem za poslovno obveščanje

Poslovno obveščanje prispeva k učinkovitosti poslovanja zavoda oziroma podjetja, saj omogoča sprotno analizo doseženih rezultatov in spremljanje ključnih kazalnikov.

S sistemom poslovnega obveščanja želimo zavodu oz. podjetju podati možnost posredno večjega vpliva na razvoj prihodnjih dogodkov, možnost hitrega odločanja na podlagi spremljave ključnih poslovnih parametrov ter realiziranih rezultatov in prikazati enovito sliko o preteklem, sedanjem in prihodnjem delovanju v konkurenčno zahtevnem okolju.

 

Finančno-računovodski podsistem

Finančno-računovodski podsistem predstavlja sodobno računalniško podporo računovodskemu informacijskemu sistemu in podporo finančni funkciji, kot eni od temeljnih poslovnih funkcij v izvajalnem podsistemu zavoda oz. podjetja.

Cilj računalniško podprtega finančno-računovodskega podsistema je vnos podatkov na enem mestu in razpoložljivost podatkov za vse nadaljnje namene. S tem omogočamo izpolnjevanje enega temeljnih računovodskih načel, načela gospodarnosti v računovodstvu.

 

Komercialni podsistem

Komercialni podsistem zajema celovito podporo poslovnim funkcijam nabavnega in prodajnega poslovanja. Računalniška podpora komercialnemu podsistemu je namenjena bolj kakovostnemu vodenju in upravljanju nabavnih in prodajnih procesov v zavodu oz. podjetju.

Nabavno poslovanje vključuje postopke evidentiranja in spremljanja nabavnih pogodb, eksternih, javnih in internih naročil nabave, oblikovanja dokumentov gibanja blaga po skladiščih in spremljanja zalog.

Podsistem je tesno povezan z računovodskim podsistemom, predvsem s funkcionalnimi področji materialnega poslovanja in likvidacije prejetih dokumentov.

 

Kadrovski podsistem

Računalniška podpora kadrovskemu podsistemu je namenjena bolj kakovostnemu vodenju in upravljanju kadrovskih evidenc, kadrovskih procesov in upravljanju s človeškimi viri v zavodu oz. podjetju.

Kadrovski podsistem je povezan z računalniško podprtim finančno-računovodskim podsistemom, zlasti s funkcionalnim področjem plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja. Omogoča enostaven vnos vseh potrebnih podatkov ter široko paleto pregledov, statistik in analiz.