RC IRC Celje

Razvojna metodologija

Agilne metode razvoja programske opreme

Razvojna metodologija vodenja projektov programske opreme RC IRC opisuje življenjski cikel izdelkov programske opreme od opredelitve naročnikovih zahtev do dobave izdelka, delovanja v živo v produkcijskem okolju naročnika in njihovega vzdrževanja.

Gre za urejen in discipliniran procesni pristop, s pomočjo katerega zagotavljamo poenoteno in učinkovito vodenje projektov razvoja in vzdrževanja programskih izdelkov, s čimer hkrati znižujemo projektna tveganja in obvladujemo stroške projektov.

 
Razvojna metodologija

 

Razvojna metodologija

 

Faza 1: Opredelitev zahtev

Projektna skupina skupaj z naročnikom podrobno opredeli (specificira) in uskladi naročnikove zahteve ter pripravi zagonsko koncepcijo projekta. Splošne in nejasne pogodbene zahteve se natančneje specificira ter uskladi s seznamom izvedljivih funkcionalnosti.

Kontrolna točka – KT1: Verifikacija in validacija podrobno specificiranih zahtev in zagonske koncepcije projekta.
 

Faza 2: Analiza zahtev (poslovni model)

Projektna skupina analizira zahteve, opredeli poslovni model, pripravi zaključni dokument analize ter ga predstavi naročniku, ki rezultat analize skupaj s poslovnim modelom verificira in validira.

Kontrolna točka – KT2: Pregled, verifikacija in validacija zaključnega dokumenta analize.
 

Faza 3: Modeliranje informacijskega sistema

Namen faze je izdelava podatkovnega modela in entitetnega modela (neobvezno) ter priprava navodil za programiranje in testiranje.

Kontrolna točka – KT3: Kontrola modela informacijskega sistema. Kontrola plana testiranja.
 

Faza 4: Programiranje

Namen faze je programirati in izdelati programske enote v skladu z zahtevami. Programske enote se po spremembi testirajo samostojno in v sklopu, rezultati testa pa se zabeležijo v IRIS-u.

Kontrolna točka – KT4: Kontrola programiranja. Kontrola rezultatov testiranja.
 

Faza 5: Razvojno testiranje

Namen faze je izvedba testiranja v skladu z Napotki za testiranje (testiranje izdelka je uspešno, ko se vsi podatki iz aplikacije zlijejo v pravilnih rezultatih na zaslonih in/ali izpisih). Rezultat faze je testiran izdelek, primeren za namestitev pri stranki.

Kontrolna točka – KT5: Funkcionalno testiranje celotnega sklopa. Kontrola in verifikacija skladnosti izdelka z zahtevami stranke.
 

Faza 6: Namestitev in predstavitev izdelka

Namen faze je prehod iz razvojnega, pred-produkcijskega okolja, v okolje produkcijskega delovanja ter predstavitev izdelka naročniku, s pomočjo predstavitvenega gradiva. Rezultat faze je namestitev izdelka v testno okolje pri naročniku ter izvedba predstavitve uporabnikom v skladu s programom predstavitve (organizacijski, tehnološki, vsebinski, podatkovni, kadrovski, časovni vidiki).

Kontrolna točka – KT6: Kontrola namestitve izdelka pri naročniku. Kontrola in potrditev predstavitvenih gradiv. Kontrola izvedbe predstavitve uporabnikom v skladu s programom.
 

Faza 7: Šolanje uporabnikov, testiranje sprejemljivosti in validacija izdelka

Namen faze je šolanje uporabnikov ter uporabniško testiranje sprejemljivosti izdelka. Pogoji za to so okolje za izobraževanje in testno okolje pri uporabniku ter delujoč izdelek, testni podatki in dokumentacija izdelka (uporabniška, pomoč (help), tehnična, skrbniška). Rezultat te faze so izšolani in usposobljeni uporabniki ter testiran, validiran in zapisniško sprejet izdelek.

Kontrolna točka – KT7: Kontrola usposobljenosti izšolanih uporabnikov. Kontrola testiranja in zapisnik o sprejemu izdelka.
 
 

Faza 8: Vzpostavitev produkcijskega okolja, zagon sistema in prevzem produkta

Namen faze je vzpostavitev produkcijskega okolja, migracija podatkov (neobvezno), prevzem izdelka in začetek produkcije. Rezultat te faze so vzpostavljeno produkcijsko okolje, ustrezno delovanje sistema, delujoč in prevzet izdelek, naloge v IRISu pa morajo biti v statusu od stranke potrjenih nalog.

Kontrolna točka – KT8: Kontrola delovanja sistema (delujoča produkcija). Prevzemno testiranje izdelka (verifikacija in validacija izdelka). Delujoč in prevzet izdelek (potrditev s strani stranke).
 
 

Faza 9: Vzdrževanje

Namen faze je vzdrževanje izdelka, vključno s horizontalno dogradnjo in vertikalno nadgradnjo standardnega produkta. Vsebina faze je v odpravljanju napak, evidentiranju zahtev za spremembe in modifikacije sistema ter izboljšave performans, pomoč pri uporabi sistema ter obveščanje strank o spremembah programskih modulov.

Kontrolna točka – KT9: Kontrola delovanja in razpoložljivosti sistema. Kontrola verzioniranja. Kontrola in potrditev ustrezno izvedene storitve v skladu s pogodbo o vzdrževanju. Kontrola obvladovanja sprememb (sporočanja in obveščanja) s pomočjo spletne aplikacije Help-Desk.
 
 

 

Navedeni opis razvojne metodologije RC IRC-a  je podan na preprost, poenostavljen, razumljiv in pregleden način. Podrobno je metodologija opisana v Opisu faz procesa vodenja projektov razvoja programskih izdelkov (model »A«) ter vzdrževanja, dogradnje in nadgradnje programskih izdelkov (model »B«), ki ponazarja nov in dopolnjen pogled na življenjski cikel projektov razvoja in vzdrževanja programskih izdelkov, kot se izvajajo v Razvojnem centru IRC Celje. Razvoj izdelkov je podan z modelom »A«, vzdrževanje izdelkov pa opisuje model »B«.

Oba navedena temeljna procesa sestavljajo projektne faze, v okviru katerih se izvajajo primarni, podporni in organizacijski procesi, ki so v vseh bistvenih značilnostih skladni z zahtevami Osnovne procesne knjižnice (BPL – Base Process Library) v shemi TickIT plus. Tako hišna modela »A« in »B « opisujeta primarne (IT/SW) procese Tipa B, ki so bistveni za izpolnitev področja veljavnosti (»Scope«) organizacije, pa tudi podporne in organizacijske (IT/SW) procese Tipa C.